Regulamin

I. Część ogólna

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na terenie Shine Music Club.
 2. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • Klub – oznacza teren Shine Music Club.
  • Ochrona – oznacza osoby które w imieniu Shine Music Club zapewnia ochronę na terenie Klubu oraz wyznaczonych
   do przestrzegania porządku w Klubie pracowników Shine Music Club .
  • Klient – oznacza każda osobę przebywającą na terenie klubu, za wyjątkiem pracowników.
 3. Za utrzymanie porządku i egzekwowanie postanowień regulaminu na terenie Shine Music Club odpowiedzialna jest ochrona.
 4. Teren Shine Music Club jest terenem prywatnym. W określone dni wstęp na teren Shine Music Club może być uzależniony od uiszczenia opłaty.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom klubu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na jego terenie.
 6. Każdy klient klubu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminami obiektu przed wejściem na jego teren.
  Wstęp na teren klubu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację oraz podporządkowanie się wymogom
  niniejszego Regulaminu oraz odpowiednio Regulaminów poszczególnych części klubu.
 7. W dniach Piątek, Sobota w klubie po godzinie 21:00 mogą przebywać jedynie osoby:
  • Panie które mają ukończone 18 lat
  • Panowie Którzy mają ukończone 23 lata,
 8. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren klubu.
 9. Ochrona może odmówić wstępu do klubu oraz przebywania w nim osobom:
  1. Nieposiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek, zgodnie z zapisem p. 7.
  2. Znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  3. Spożywającym na terenie klubu napoje i inne produkty zakupione poza klubem,
  4. Posiadającym broń lub inne przedmioty mogące w ocenie ochrony stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki,
   wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe,
  5. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w klubie,
  6. Nieposiadającym stosownego ubrania, za niestosowne ubranie uważa się w szczególności dresy, czapeczki bejsbolowe, szaliki, kominiarki, bluzy z kapturem, stroje z emblematami i nazwami klubów sportowych oraz inne elementu ubioru lub przedmioty utrudniające identyfikację osoby.
  7. Głoszącym i prezentującym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.,
  8. Niszczącym wyposażenie klubu.
 10. Każdorazowy przypadek naruszenia przez klienta porządku publicznego, postanowień niniejszego Regulaminu oraz
  instrukcji lub zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych, może skutkować niezwłocznym usunięciem klienta
  z klubu bez prawa zwrotu kwot uiszczonych tytułem wstępu lub za korzystanie z atrakcji klubu, a wobec osoby
  rażąco naruszającej postanowienia regulaminu może zostać ustanowiony przez Shine Music Club całkowity zakaz wstępu do klubu.
 11. W stosunku do osób zakłócających porządek w klubie, rażąco naruszających regulamin i stwarzających zagrożenie
  dla innych klientów lub pracowników klubu, ochrona może użyć środków przymusu bezpośredniego w celu usunięcia klienta z klubu.
 12. Klienci naruszający przepisy prawa, a w szczególności dopuszczające się aktów wandalizmu, przemocy oraz
  sprzedające środku odurzające będą zatrzymywani i przekazywani do dyspozycji Policji.
 13. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi
  zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 14. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
  Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu.
 15. Teren Shine Music Club jest monitorowany w sposób ciągły, a klient wchodzący na teren Shine Music Club wyraża na to zgodę.
  Nagrania z kamer mogą być podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji, jak również w inny sposób naruszają przepisy obowiązującego prawa.
 16. Klient wchodzący na teren Shine Music Club wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie zdjęć ze swoim wizerunkiem, wykonywanych na potrzeby promocji lokalu, bez wcześniejszego informowania o wykonywaniu zdjęć.
 17. Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje się.
 18. Na teren Shine Music Club zabrania się wnoszenia własnych napojów oraz żywności.
 19. O ewentualnej zmianie godziny zamknięcia lokalu decyduje właściciel. W trakcie imprez dyskotekowych mają obowiązek
  korzystania z bezpłatnej szatni i pozostawiania tam odzieży wierzchniej.
  W przypadku całkowitego zapełnienia szatni – brak numerków nie upoważnia do wejścia
  do klubu w kurtce lub płaszczu, zwanych odzieżą wierzchnią.

II. Odpowiedzialność i kary

   1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia i urządzeń w obiekcie odpowiada klient.
   2. Opłata za zagubiony numerek do szatni – 50 zł
   3. Shine Music Club nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
   4. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Shine Music Club można odebrać w Klubie 14
    dni od ich zagubienia po uprawdopodobnieniu przez zgłaszającego się, że jest on właścicielem rzeczy.
   5. W przypadku korzystania przez klienta z własnego sprzętu Shine Music Club nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
   6. Shine Music Club nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i związane z nimi uszczerbki na zdrowiu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osób nieprzestrzegających postanowień regulaminu. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

   III. Reklamacje

   1. Reklamacje rozpatrywane są po pisemnym zgłoszeniu w Shine Music Club.
   2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych.

   IV. Postanowienia końcowe

   1. Regulamin korzystania z szatni, stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

   Regulamin szatni

   1. Nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe (telefony, klucze, dokumenty, torebki etc.)pozostawione w ubraniach.
   2. Szatnia jest bezpłatna
   3. Za zgubiony numerek z szatni obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
   4. Zastrzegamy sobie prawo do nie wydania rzeczy pozostawionych w szatni bez numerka, pomimo twierdzenia iż jest się właścicielem.
   5. W okresie zimowym szatnia jest obowiązkowa.